Sự hình thành và phát triển

Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai chính thức đi vào hoạt động sản xuất ngày 01/08/2006, đăng ký kinh doanh ngày 25/08/2006. Có tiền thân từ Xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai, sau đó là Xí nghiệp mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai ,Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai. Từ ngày 15/10/2015 đổi tên thành Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico