Tin vimico

Nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác An toàn - vệ sinh lao động cho người lao động, ngày 28/06/2019 Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019.